Regulamin świadczenia usług dzierżawy Internetowej wizytówki

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia usług z zakresu wykonania, dzierżawy i obsługi Internetowej wizytówki, na które strony zawarły stosowną Umowę dzierżawy Internetowej wizytówki lub Umowę dzierżawy Internetowej wizytówki z Uprawnieniem do modyfikowania treści (zwaną dalej „Umową”). Podmiotem świadczącym usługę jest firma wToruniu.pl – Piotr Kędziorski z siedzibą przy ul. Dojazd 17/18, 87-100 Toruń, NIP: 879-227-33-66, REGON: 364457080 (zwana dalej „Platforma wToruniu.pl”).

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się platforma wToruniu.pl: komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet i obsługujące powszechnie stosowane przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie do przeglądania plików pdf.

Warunkiem zawarcia Umowy jest bezwarunkowa akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie pod adresem http://wtoruniu.pl/regulamin. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§ 2. Definicje
Ankieta – kwestionariusz wypełniany przez Kontrahenta w celu przekazania platformie wToruniu.pl niezbędnych do stworzenia Internetowej wizytówki informacji o prowadzonej przez Kontrahenta działalności i ofercie.
Dane dostępowe – dane służące do logowania się do panelu administracyjnego Internetowej wizytówki w systemie zarządzania treścią, które Kontrahent otrzymuje od platformy wToruniu.pl celem samodzielnego zarządzania Internetową wizytówką na warunkach i zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
Domena – adres strony internetowej (Internetowej wizytówki) udostępniony Kontrahentowi przez platformę wToruniu.pl w oparciu o postanowienia Umowy.
Platforma wToruniu.pl – firma wToruniu.pl – Piotr Kędziorski, podmiot wykonujący na zlecenie Kontrahentów Internetowe wizytówki i wydzierżawiający je na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i Umowie; lub świadczący inne usługi z zakresu marketingu internetowego.
Hosting – miejsce na serwerze dla Internetowej wizytówki lub innych plików Kontrahenta, udostępnione przez platformę wToruniu.pl, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
Kontrahent – przedsiębiorca korzystający z usług oferowanych przez platformę wToruniu.pl, będący Stroną Umowy, działający na terenie Polski lub innego kraju Unii Europejskiej.
Materiały – wszelkie niezbędne informacje (tj. teksty, zdjęcia, skany referencji, cenniki usług, karty produktów i tym podobne) przekazane przez Kontrahenta, które mają zostać umieszczone przez platformę wToruniu.pl w Internetowej wizytówce.
Opiekun klienta – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu platformy wToruniu.pl czynności niezbędnych do realizacji Umowy, w tym do kontaktu z Kontrahentem.
Osoba kontaktowa – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności: uczestniczenia w procesie tworzenia Internetowej wizytówki, akceptowania wykonanej przez platformę wToruniu.pl Internetowej wizytówki, zgłaszania zmian i poprawek w Internetowej wizytówce, otrzymywania faktur.
Internetowa wizytówka – strona internetowa lub podstrona w ramach platformy wToruniu.pl, tj. zbiór plików, oprogramowania, treści i grafiki składających się na spójną prezentację Kontrahenta.
Skrzynka pocztowa – elektroniczna skrzynka pocztowa, udostępniana Kontrahentowi przez platformę wToruniu.pl, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
Strony – strony Umowy.

 

§ 3. Prawa i obowiązki platformy wToruniu.pl
Platforma wToruniu.pl zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale Kontrahenta Internetowej wizytówki i jej wydzierżawienia Kontrahentowi wraz z nazwą Domeny wskazaną w Umowie, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

Platforma wToruniu.pl zobowiązuje się ponadto do zamieszczenia w Internetowej wizytówce danych indywidualizujących Kontrahenta zgodnie z informacjami wskazanymi w Ankiecie, przygotowania materiałów graficznych zgodnie z ustaleniami Stron i do opracowania treści do Internetowej wizytówki.

Platforma wToruniu.pl jest odpowiedzialny za obsługę i utrzymywanie Internetowej wizytówki (Hosting).
Po opracowaniu Internetowej wizytówki platforma wToruniu.pl utworzy i udostępni kontrahentowi dostęp online do skrzynki poczty elektronicznej email, (adres, ilość i pojemność skrzynek zależy od wybranego przez kontrahenta planu taryfowego lub indywidualnych uzgodnień pomiędzy stronami).

Platforma wToruniu.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu Internetowej wizytówki spowodowane czynnikami niezależnymi od platformy wToruniu.pl, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
niefunkcjonowania Domeny, gdy prawa do niej należą do Kontrahenta (np. brak przedłużenia Domeny przez Kontrahenta, itp.); nieprawidłowego użytkowania Internetowej wizytówki przez Kontrahenta; siły wyższej, przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.;
działania czynników niezależnych od platformy wToruniu.pl bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania, ataków hackerskich w tym ataków DDoS (ang. distributed denial of service) itp., na które platforma wToruniu.pl nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.

W przypadku braku dokonania przez Kontrahenta w umówionym terminie płatności przysługujących platformie wToruniu.pl na mocy postanowień Umowy i Regulaminu, platformie wToruniu.pl przysługuje prawo zablokowania danych indywidualizujących Kontrahenta oraz do umieszczenia informacji o braku płatności w ramach Internetowej wizytówki do czasu uregulowania zaległych należności.

 

§ 4. Prawa i obowiązki Kontrahenta
Kontrahent zobowiązany jest współpracować z platformą wToruniu.pl przy wykonaniu Internetowej wizytówki, w szczególności poprzez udzielanie platformie wToruniu.pl niezbędnych informacji, w tym wypełnienie oraz doręczenie wToruniu.pl Ankiety i przekazanie niezbędnych do wykonania Internetowej wizytówki Materiałów.
Kontrahent ma prawo do zmiany Osoby kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu platformy wToruniu.pl o tym fakcie. Przekazanie ww. informacji może nastąpić drogą elektroniczną. Zmiana Osoby kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy.

Kontrahent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że platforma wToruniu.pl pozostaje pełnoprawnym abonentem Domeny określonej w § 1 ust. 1 Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wyłącznie uprawnionym do Internetowej wizytówki i zamieszczonych tam przez platformę wToruniu.pl treści, zdjęć itp., z zastrzeżeniem ust. 4.

Postanowienie ust. 3 nie dotyczy zdjęć, treści oraz innych materiałów stanowiących własność Kontrahenta i przekazanych platformie wToruniu.pl do zamieszczenia w Internetowej wizytówce w celu jej indywidualizacji.
Kontrahent korzysta z Internetowej wizytówki w zakresie uzgodnionym z platformą wToruniu.pl.

Kontrahent nie może bez zgody platformy wToruniu.pl ingerować w treść Internetowej wizytówki, za wyjątkiem określonym w Umowie dzierżawy Internetowej wizytówki z uprawnieniem do modyfikowania treści.

Kontrahent zobowiązuje się nie podejmować działań mających na celu pozycjonowanie Internetowej wizytówki wykorzystujących techniki pozycjonowania sprzeczne z wytycznymi webmasterskimi Google. W przypadku ich wykrycia platformie wToruniu.pl przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 8 ust. 1. Regulaminu.

 

§ 5. Opracowanie i zmiana treści Internetowej wizytówki
Platforma wToruniu.pl wykona na rzecz Kontrahenta Internetową wizytówkę w oparciu o wypełnioną i doręczoną przez Kontrahenta Ankietę oraz Materiały. Termin wykonania przez platformę wToruniu.pl Internetowej wizytówki uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki Materiałów przeznaczonych do wykorzystania w Internetowej wizytówce i wynosi do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez platformę wToruniu.pl od Kontrahenta kompletnej wypełnionej Ankiety oraz Materiałów, jak również opłacenia przez Kontrahenta pierwszej faktury, o której mowa w § 7 ust. 1. Regulaminu. W przypadku zwrócenia się przez platformę wToruniu.pl do Kontrahenta o udzielenie informacji uzupełniających, o jakich mowa w ust. 3, termin ten liczony jest od momentu uzyskania informacji uzupełniających. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta któregokolwiek z ustalonych w Regulaminie terminów dostarczenia Ankiety, Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 3, jak również nieopłacenia w terminie pierwszej faktury, termin wykonania Internetowej wizytówki ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Kontrahent doręczy platformie wToruniu.pl wypełnioną Ankietę i Materiały w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na umieszczenie ich w Internetowej wizytówce za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach elektronicznych lub w oryginale na adres siedziby platformy wToruniu.pl lub inny ustalony przez Strony sposób. Platforma wToruniu.pl ma prawo odmówić umieszczenia dostarczonych przez Kontrahenta Materiałów w przypadku, gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki techniczne lub w sposób oczywisty naruszać one będą obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności naruszać będą prawa osób trzecich.

W terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia przez Kontrahenta wypełnionej Ankiety platforma wToruniu.pl ma prawo zwrócić się do Kontrahenta o przedstawienie informacji uzupełniających (np. dodatkowych informacji, uściślenia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Ankiecie) oraz o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, o ile informacje te okażą się potrzebne do wykonania Internetowej wizytówki lub do zamieszczenia w Internetowej wizytówce indywidualizujących ją danych. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest udzielić platformie wToruniu.pl wymaganych informacji uzupełniających w terminie 5 dni roboczych. Przekazanie w/w informacji może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej.

Niedoręczenie przez Kontrahenta Materiałów lub Ankiety w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza obowiązku dokonania przez Kontrahenta płatności, o których mowa w §7 ust. 1. Regulaminu. Platforma wToruniu.pl, przy zachowaniu terminów, o których mowa w ust. 1 oraz w oparciu o prawidłowo wypełnioną Ankietę, Materiały oraz informacje uzupełniające przekazane przez Kontrahenta, opracuje i przedstawi do akceptacji Kontrahentowi projekt wyglądu Internetowej wizytówki. Jeśli Kontrahent w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu projektu Internetowej wizytówki nie wniesie uwag i propozycji do projektu, to uznaje się, że zaakceptował go w wersji przedstawionej przez platformę wToruniu.pl. Wszelkie zmiany w projekcie po jego akceptacji będą wyceniane indywidualnie, z uwzględnieniem ust. 6.

W ciągu 14 dni od przekazania przez platformę wToruniu.pl informacji o przygotowaniu SInternetowej wizytówki Kontrahentowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia bezpłatnych poprawek w ramach przygotowanej Internetowej wizytówki, które platforma wToruniu.pl wprowadzi nieodpłatnie w ciągu 10 dni roboczych.

Za wszelkie zmiany wprowadzane na żądanie Kontrahenta, za wyjątkiem zmian dokonywanych na podstawie ust. 6, platformie wToruniu.pl przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania. Opłata za proste poprawki edycyjne lub tekstowe, lub graficzne itp. zrealizowane w terminie 14 dni roboczych jest naliczana według stawki „Standard” podanej w Umowie. Opłata za proste poprawki edycyjne lub tekstowe, lub graficzne itp. zrealizowane na życzenie Kontrahenta w terminie 2 dni roboczych jest naliczana według stawki „Ekspres”.

Za wszelkie zaawansowane poprawki wprowadzane na żądanie Kontrahenta platformie wToruniu.pl przysługuje indywidualnie ustalane pomiędzy Stronami wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania.

Kontrahent zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru lub zgłoszenia niewłaściwego wykonania modyfikacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich wykonaniu przez platformę wToruniu.pl.

 

§ 6. Zarządzanie Internetową wizytówką za pomocą dedykowanego panelu
W przypadku zawarcia Umowy o dzierżawę Internetowej wizytówki z uprawnieniem do modyfikowania treści Kontrahent otrzymuje od platformy wToruniu.pl niezbędne Dane dostępowe i prawo do ingerowania w ustalone treści Internetowej wizytówki.
Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Internetowej wizytówce materiałów i treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, drastycznych, zdjęć i treści pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą prywatność, zawierających treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne.

Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Internetowej wizytówce treści naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w szczególności treści mogących naruszać prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r., Dz.U. Nr 90, poz. 631).

Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad Danymi dostępowymi, o których mowa w ust. 1.

Kontrahent zobowiązuje się zwolnić platformę wToruniu.pl od odpowiedzialności wynikającej ze złamania przez Kontrahenta zobowiązań określonych w Umowie, w tym w szczególności oświadcza, że przejmuje wszelkie roszczenia osób trzecich względem platformy wToruniu.pl, wynikłe z naruszenia praw osób trzecich.

 

§ 7. Wynagrodzenie
Czynsz za Hosting i za korzystanie z Domeny (korzystanie z Domeny, w sytuacji gdy Kontrahent korzysta z usługi dzierżawy Domeny) w wysokości określonej w Umowie, płatny jest z góry za pierwszy rok w ciągu 7 dni od podpisania Umowy na podstawie wystawionej faktury VAT, a następnie po upływie 12 miesięcy na każdy kolejny rok również na podstawie wystawionej faktury VAT. Opłacenie pierwszej faktury jest warunkiem koniecznym do realizacji zapisów Umowy ze strony platformy wToruniu.pl.

Przy zawieraniu Umowy oraz w każdym kolejnym roku jej trwania Kontrahent może wybrać dwie formy płatności czynszu z tytułu dzierżawy Internetowej wizytówki, o którym mowa w Umowie: miesięczne raty – czynsz płatny jest z góry za pierwszy miesiąc w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu kalendarzowym, a następnie z góry do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury VAT wystawionej przez platformę wToruniu.pl, opłata roczna – płatna jest z góry w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez platformę wToruniu.pl. W przypadku opłaty rocznej wToruniu.pl może przyznać Kontrahentowi rabat w wysokości ustalanej pomiędzy Stronami.

Za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego platformy wToruniu.pl.

Czynsze wskazane w ust. 1 i 2 są stałe w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Nie wyłączając uprawnienia platformy wToruniu.pl, o którym mowa w § 3 ust. 6, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie którejkolwiek z należności wynikającej z Regulaminu i przedmiotowej Umowy, przekraczającego 60 dni, platforma wToruniu.pl ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami monitoringu w następujących wysokościach: za wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym – kwota 10 zł, za przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym – kwota 20 zł.

Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek należności wynikającej z Regulaminu i przedmiotowej Umowy platformie wToruniu.pl przysługiwać będzie naliczenie odsetek ustawowych zgodnie z art. 5, 6, 7, 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 403).

 

§ 8. Rozwiązanie Umowy
Platforma wToruniu.pl może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent:
opóźnia się z zapłatą czynszu z tytułu dzierżawy Internetowej wizytówki za co najmniej trzy okresy płatności w przypadku czynszu opłacanego w trybie miesięcznym lub opóźnia się o trzy miesiące z zapłatą czynszu z tytułu dzierżawy Internetowej wizytówki opłacanego za rok z góry, opóźnia się co najmniej trzy miesiące z roczną opłatą za Hosting, opóźnia się co najmniej trzy miesiące z roczną opłatą za korzystanie z Domeny, w sytuacji gdy Kontrahent korzysta z usługi dzierżawy Domeny, wykorzystuje Internetową wizytówkę do celów sprzecznych z prawem, ingeruje w jej treść bez uzgodnienia z platformą wToruniu.pl w sytuacji, w której Kontrahent nie jest stroną Umowy dzierżawy Internetowej wizytówki z uprawnieniem do modyfikowania treści, narusza zapisy § 4 ust. 6 i 7 i § 6 ust. 2–4.

W przypadku rozwiązania Umowy przez platformę wToruniu.pl na podstawie ust. 1, przed upływem 12 miesięcy od jej podpisania, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz platformy wToruniu.pl kwoty 1000 (słownie: tysiąc pięćset) złotych netto tytułem zwrotu kosztów stworzenia Internetowej wizytówki. Uiszczone przez Kontrahenta należności do chwili rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi.

 

§ 9. Postanowienia końcowe
Wszelkie oświadczenia i informacje Kontrahenta należy przesyłać na adres platformy wToruniu.pl lub pocztą elektroniczną na adres biuro@wToruniu.pl ich doręczenie musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną przez platformę wToruniu.pl.
Platforma wToruniu.pl będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty platformy wToruniu.pl wedle swego uznania pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie, przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy.

Platforma wToruniu.pl ma prawo zmieniać postanowienia niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich, jak zmiana przepisów prawnych, rezygnacja z niektórych usług, wprowadzenie nowych usług, zmiana sposobu świadczenia usług lub poszerzenie ich zakresu. O wszelkich zmianach będzie powiadamiał Kontrahenta pocztą elektroniczną wysyłaną na adres mailowy wskazany w Umowie, najpóźniej na 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.

Zmiany postanowień w Regulaminie wchodzą w życie w stosunku do Kontrahenta po upływie 14 dni od dnia złożenia przez platformę wToruniu.pl oświadczenia o zmianie Regulaminu, pod warunkiem, że nie złoży on wypowiedzenia w trybie i terminie określonym w ust. 5.

W razie braku akceptacji zmian Regulaminu Kontrahent ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia przez platformę wToruniu.pl oświadczenia o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłane na adres platformy wToruniu.pl podany w części wstępnej Umowy.

Kontrahent ma prawo zgłoszenia reklamacji w razie nieprawidłowości w działaniu Internetowej wizytówki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i 6. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dane Kontrahenta oraz stwierdzoną nieprawidłowość. Wszelkie reklamacje składane przez Kontrahenta są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich doręczenia platformie wToruniu.pl.

Wszystkie faktury VAT, o których mowa w Umowie i Regulaminie, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez platformę wToruniu.pl w formie elektronicznej, w wybranym przez platformę wToruniu.pl formacie elektronicznym, na co Kontrahent wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (zwaną dalej „Akceptacją”). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy lub na adres Osoby kontaktowej wskazanej przez Kontrahenta w Umowie w przypadku, gdy nie jest to ta sama osoba. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji platforma wToruniu.pl traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu Akceptacji i po upływie tego terminu platforma wToruniu.pl będzie przesyłał Kontrahentowi faktury VAT listownie na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy za dodatkową opłatą 5 zł netto doliczaną każdorazowo do faktury. Złożenie oświadczenia o cofnięciu Akceptacji nie stanowi zmiany Umowy i powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@wToruniu.pl.

W przypadku zmiany danych Kontrahenta spowodowanych przez niego, wymagających wprowadzenia zmian w Umowie, platforma wToruniu.pl ma prawo obciążyć Kontrahenta opłatą administracyjną wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto za przygotowanie i wysyłkę aneksu. Opłata zostanie doliczona do kolejnej faktury.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016 roku.